Privaatsus- ja kasutustingimused

Inimene.ee kasutustingimused

Inimene.ee kasutustingimused

Järgnevad tingimused reguleerivad Inimene.ee veebilehe (edaspidi veeb) omaniku Magnum AS (edaspidi Inimene.ee) ja Inimene.ee veebi kasutavate isikute (edaspidi kasutaja) vahel tekkivaid õigussuhteid.

1. Inimene.ee veeb on keskkond, mis pakub kasutajale tervisealast nõustamist, tervise ja meditsiiniga seotud uudiseid ja artikleid ning silmaringi avardamiseks laialdast haiguste ja haigusseisundite kataloogi ning raviviise.

2. Veebis nõustavad arstid kasutajat viimase poolt esitatud terviseküsimustes ning annavad kasutajale veebi vahendusel või e-kirja teel nõu lähtuvalt oma erialastest teadmistest. Arsti nõuanne ja hinnang terviseküsimusele tugineb üksnes kasutaja antud informatsioonil ega ole seetõttu käsitletavad tervishoiuteenusena ega diagnoosina. 

3. Meditsiinilise diagnoosi saamiseks peab kasutaja pöörduma tervisekontrolli tervishoiuteenuse osutaja poole. Inimene.ee  võimaldab kasutajal veebi kaudu suhelda arstidega, kes jäävad vastutama kasutajale antud nõuande sisu eest kasutajalt saadud informatsiooni piires.

4. Inimene.ee-l on õigus kasutajate poolt veebi alajaotuses “Küsi arstilt” edastatud isikuandmeid töödelda p 9 toodud eesmärkidel, alustel ja aja jooksul. Teie e-posti aadressi, fotosid jm infot, mida olete arstile küsimuse esitamisel edastanud, ei avaldata veebis teistele kasutajatele. 

5. Inimene.ee-l on õigus avaldada veebis kasutaja poolt arstile esitatud küsimused ja vastused, olles eelnevalt eemaldanud küsimusest ja vastusest kõik isikuandmed, kui need peaksid seal sisalduma.

6. Veebis kasutaja poolt esitatud küsimustele vastavad arstid hiljemalt kahe nädala jooksul kasutaja e-posti aadressile.

7. Haiguste ja haigusseisundite kataloogis välja toodud ravisoovitused ei ole mõeldud enesediagnoosiks ega asenda tervisekontrolli ja diagnoosi tervishoiuteenuse osutaja juures. Antud soovitused on esitatud eesmärgiga anda ülevaade levinumatest haigustest, nende sümtomitest ja raviviisidest. 

8. Inimene.ee teeb endast oleneva, et hoida portaalis avaldatud sisu ajakohasena. Sellest hoolimata võib juhtuda, et sisu ei vasta alati viimastele arengutele/soovitustele arstiteaduses ega ole seetõttu tõene. Seetõttu peab kasutaja suhtuma saadud teabesse kriitiliselt ning arutama tekkinud terviseküsimusi tervishoiuteenuse osutajaga, et saada abi ja diagnoosida haigust.

9. Inimene.ee kogub kasutaja kohta järgnevaid isikuandmeid: sugu, vanus, haiguse ja haigusseisundite sümptomid, fotod, teave kaasuvate haiguste ja ravimite tarvitamise kohta. Nimetatud andmeid kogutakse veebis kasutajat nõustavate arstide poolt nõuande andmiseks ning hiljem nõuande aluseks olevate asjaolude tõendamiseks. Andmeid säilitatakse 6 kuu jooksul arsti poolt terviseküsimusele vastuse andmisest. 

10. Inimene.ee võib veebi kasutustingimusi igal ajal muuta. Sellisel juhul kehtivad uued tingimused alates nende avaldamisest Inimene.ee veebis.

ANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Isikuandmed

Küsime Teilt isiklikku informatsiooni ainult siis, kui see on vajalik Teile teenuse osutamiseks. Võttes meiega ühendust või külastades meie veebilehte, on võimalik, et jagate meiega järgnevat teavet:

 • E-posti aadress
 • Informatsioon Teie veebibrauseri ja IP-aadressi kohta
 • Terviseandmed

Logifailid

Meie veebileht inimene.ee salvestab oma külastajate kohta logifaile. Kogutava teabe hulka võib kuuluda:

 • Kasutatava seadme tüüp
 • Interneti-protokolli (IP) aadress
 • Brauseri tüüp
 • Internetiteenuse pakkuja (ISP)
 • Veebilehe külastamise kuupäev ja kellaaeg
 • Sisenemis- ja väljumislehel tehtavate klikkide arv

Logifailides olevat informatsiooni kasutatakse trendide analüüsimiseks, veebilehe administreerimiseks, lehe külastajate tegevuste jälgimiseks ning demograafilise info kogumiseks.

Küpsised

Nagu enamus veebilehti, kasutab ka inimene.ee "küpsiseid". Küpsis on sisuliselt tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel kasutaja seadmesse. Küpsiste abil määratakse ja salvestatakse eelistused, regionaalsed sätted, teenuste kasutamise valikud jpm.

Soovi korral võite brauseri seadistuses ära keelata küpsiste kasutamise, kuid sel juhul on võimalik, et Teile pakutav teenus on häiritud.

Küpsised jaotuvad püsi- ja sessiooniküpsisteks. Püsiküpsised jäävad Teie personaalarvutisse või mobiilseadmesse ka peale seda, kui olete sulgenud brauseri või arvuti. Sessiooniküpsised kustutatakse aga kohe pärast brauseri sulgemist.

KUIDAS ME ANDMEID KASUTAME?

Kogutud informatsiooni võime kasutada erinevatel eesmärkidel, sealhulgas:

 • Meie veebilehe hooldamiseks, haldamiseks, arendamiseks, personaliseerimiseks ja laiendamiseks
 • Statistika kogumiseks, et saaksime pakkuda paremaid teenuseid ja/või esitada pakkumisi ning mõista ja analüüsida meie veebilehe külastajate käitumist
 • Pettuste vältimiseks ja meie veebilehe kaitsmiseks
 • Eesmärgiga parandada meie teenuse kvaliteeti ja pakkuda tõhusamaid sirvimislahendusi
 • Muudel eesmärkidel. Näiteks andmete analüüsimiseks.

 

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Soovime olla veendunud, et olete teadlik kõigist oma andmekaitseõigustest. Igal lehe kasutajal on õigus järgmistele tingimustele:

 • Juurdepääsuõigus - teil on õigus nõuda informatsiooni teie kohta kogutud andmete kohta.
 • Õigus andmete parandustele - teil on õigus nõuda, et parandaksime teie arvates ebatäpsed andmed. Samuti on teil õigus nõuda, et täiendaksime andmeid, mis on teie arvates puudulikud.
 • Kustutamisõigus - teatud tingimustel on teil õigus nõuda teie isikuandmete kustutamist.
 • Andmete töötlemise piiramise õigus - teatud tingimustel on teil õigus nõuda teie isikuandmete kasutamise piiramist.
 • Õigus vaidlustada isikuandmete kasutamine - teatud tingimustel on teil õigus vaidlustada teie isikuandmete kasutamine.
 • Õigus andmete teisaldatavusele - teatud tingimustel on teil õigus nõuda, et me edastaksime kogutud andmed kolmandale osapoolele või otse teile.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS 

Säilitame isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja (6 kuud andmete kogumisest ehk kasutaja poolt küsimuse esitamisest arvates). Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse või anonümiseeritakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt meie poolt selleks kehtestatud korrale.

 • Juhul kui toimub isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus selliste riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerime kõik intsidendid ning teavitame selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja võimaluse korral andmesubjekti otse (nt e-posti teel) või avalikult (nt läbi üleriigilise meedia).

 

KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON

Meiega saab Isikuandmete küsimustest ühendust: andmekaitse@magnum.ee.

Teie andmete töötleja on Magnum AS

Ettevõtte reg. number: 12371718

E-post: info@magnum.ee

 

Kogume ja töötleme teavet kooskõlas Euroopa Liidu üldise andmekaitse määrusega (GDPR) ja isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega.